ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ថ្នាក់អនុវត្តជាក់ស្តែងសម្រាប់អ្នករស់នៅថ្មី។ (2-5)

https://wsdo.gov.taipei ឬទូរស័ព្ទមកលេខ 2936-5522 ចុចផ្លស់លេខ 359 លោក លី

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-02-22