ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2022 ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល និងមហាវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិបានសហការរៀបចំ "បុក្គលិតមើលថែទាំ-ថ្នាក់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" កំពុងបើកដំណើរការហើយ~ សូមស្វាគមន៍មកចូលរួមជាមួយនិងយើងខ្ញុំ!!! (5-1)

ក្នុងឆ្នាំ 2022 ការិយាល័យកិច្ចការរដ្ឋ និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ នឹងរៀបចំ "បុក្គលិតមើលថែទាំ-ថ្នាក់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ពីម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ 17:05 ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022។ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយរីករាយ សូមមើលខិត្តប័ណ្ណសំបុត្រចូលរៀនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-05-06