ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ថ្នាក់ដុតនំការិយាល័យសង្កាត់ស៊ុងសាន សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (3-15)

វគ្គសិក្សា: 4/18~6/20 រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង 13:30-16:30

ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ វិទ្យាល័យឯកជនយូដា ទីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ១២ ផ្លូវនីងអាន សង្កាត់ស៊ុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ)

ការចុះឈ្មោះ៖ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/298


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-29