ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការតាំងពិព័រណ៍ការបង្កើតបាទីកឥណ្ឌូនេស៊ី (11-7)

បាទីកឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រវត្តិយូរអង្វែង ប្រើក្នុងពិធីប្រពៃណីផ្សេងៗ និងបញ្ចូលទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ លំនាំមានអត្ថន័យពិសេស។ អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់បាទីកជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។


✅ ទីតាំង៖ សមាគមចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ ស៊ីលីន (ផ្ទះលេខ 75 ផ្លូវតាតុងសង្កាត់ស៊ីលីន)

✅ម៉ោង៖ 11/7-11/24 (បិទសម្រាកថ្ងៃច័ន្ទ) 9ព្រឹក ដល់ 12ថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង 2រសៀល ដល់ ម៉ោង 5ល្ងាច


លើកនេះ លោក Saian (សៃយយ៉ាំង) ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យជំនាញ និងជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលមកពីកោះជ្វា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបាទីកវិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យដឹកនាំសិស្សចំនួន 25 នាក់ ដែលបានប៉ះពាល់នឹងបាទីកជាលើកដំបូងដើម្បីបង្កើតស្នាដៃនិងសំលៀកបំពាក់នៅលើគេហទំព័រ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-11-15