ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺគ្រុនជ្រូកអាហ្រ្វិកតាំងពីពេលនោះ នៃការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការបញ្ចូលផលិតផលសាច់ពីប្រទេសកម្ពុជា(4-1)

ករណីកូនជ្រូកអាហ្វ្រិក។ ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនាំយកផលិតផលសាច់ជ្រូកពីប្រទេសកម្ពុជា (OIE) បេីសិនរំលោភលើផ្លូវច្បាប់នឹងត្រូវពិន័យជាលើកដំបូងចំនួន 20 ម៉ឺនយ័នចិនតៃវ៉ាន់និងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 100 លានយ័នចិនតៃវ៉ាន់ ប្រជាជនដែលមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យបានបដិសេធ។

http://asf.baphiq.gov.tw/

01防範口蹄疫(中文)

02防範口蹄疫(英文)

03禁止入境

04禁止入境(英文)

Publish Date

2019-04-15