ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការរាតត្បាតគ្រុនផ្តាសាយជ្រូកអាហ្រ្វិកពិភពលោកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ ហើយវត្ថុដែលដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាចំពោះសត្វ និងរុក្ខជាតិនៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតិឱ្យនាំចូលក្នុងប្រទេសបានឡើយ អ្នកដំណើរបើល្មើសច្បាប់នាំចូលក្នុងប្រទេសគឺល្មើសនឹងបទបញ្ជា!(5-12)

នៅពេលសត្វនិងរុក្ខជាតិឬផលិតផលពាក់ព័ន្ធត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំ ពួកគេគួរតែអនុវត្តតាម“ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការណ៍ការពារនិងការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងពីសត្វ” និង“ ច្បាប់ការពារនិងកំចាត់រុក្ខជាតិ” ។ វត្ថុនិងសត្វដែលនៅដាច់ពីគ្នា ក្នុងរុក្ខជាតិដែលល្មើសនឹងបទបញ្ជានាំចូលតាមប្រៃសណីយ៍ឬដឹកជញ្ជូនល្បឿនលឿនអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសផាកពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន 100 ម៉ឺនក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។
 “ ចំពោះសត្វនិងរុក្ខជាតិទូទៅអ្នកដំណើរបានឆ្លងកាត់នាំចូលជាមួយ ឬតារាងយោងនៃតម្រូវការដាច់ដោយឡែករបស់ផលិតផល " :https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=10719

 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-05-31