ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសេវាកម្មសែ្វងរកការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ - ឆ្នាំ 2023 "ការលើកកម្ពស់ផែនការសេវាកម្មការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (8-21)

ក្នុងឆ្នាំ 2023 សិក្ខាសាលាស្តីពីស្វែងរកការងារលើកទី៦ នៃ "ផែនការសេវាកម្មលើកកម្ពស់ការងារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី"

ខ្លឹមសារនៃវគ្គសិក្សា៖ បញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអ្នកត្រូវតែដឹងអំពីភាពជាសហគ្រិនក្នុងការដេញថ្លៃតាមអ៊ីនធឺណិត/អេឡិចត្រូនិច

ម៉ោងសិក្សា៖ 9/23 (ថ្ងៃសៅរ៍) 9:00-12:30

ទីកន្លែងសិក្សា៖ លេខ 101ជាន់ទី 6 វិថីម៉ុងចែវ សង្កាត់វ័នហ័រ

សូមបងប្អូនមិត្តភក្ដិចំណូលស្រុកថ្មីនឹងត្រូវស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួម

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទូរស័ព្ទមកលេខ៖ 23085231 ចុចផ្លាស់លេខ 703   កញ្ញា ចាំង 712 កញ្ញាយ៉ាំង

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-01