ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"យ៉ាងរលូនក្នុងការស្វែងរកការងារ ចាប់ផ្តើមម្តងទៀត" សិក្ខាសាលាប្រឹក្សាការងារ (8-23)

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារថ្មីមែនទេ?

តើអ្នកមិនដឹងពីរបៀបសរសេរប្រវត្តិរូបមែនទេ?

តើអ្នកមិនប្រាកដថាការងារមួយណាដែលសមនឹងអ្នកមែន?

ប្រញាប់ឡើងអ្នកអាចមកចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គនៅអង្គការមូលនិធិអ៉ីទៀន  "យ៉ាងរលូនក្នុងការស្វែងរកការងារ ចាប់ផ្តើមម្តងទៀត" វគ្គសិក្សា

ម៉ោងបង្រៀន៖ 9/9 (ថ្ងៃសៅរ៍) 9:30-15:30

ទីតាំងបង្រៀន៖ សាលប្រជុំ ជាន់ទី 4 សាលអគារចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ(លេខ 171ជាន់ទី 4  ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវឆាងសារ សង្កាត់វ័នហ័រ)

តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រ៖ https://forms.gle/bHygPPVe2AQTR52M9

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-04