ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការផ្លាស់ទៅតៃវ៉ាន់គឺគ្មានគំនិតទេ - នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បោះផ្សាយខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលរស់នៅក្នុងតៃវ៉ាន់ (6-1)

ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនថ្មីដែលរស់នៅក្នុងតៃវ៉ាន់ នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានចងក្រងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់អ្នករស់នៅថ្មីដែលរស់នៅក្នុងតៃវ៉ាន់ជា 9 ភាសា៖ ចិន អង់គ្លេស ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាម ថៃ កម្ពុជា ភូមា ជប៉ុន និងកូរ៉េ។

https://www.immigration-ebook.com/index.html


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-11