ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេវាកម្មការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ- ប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្បាប់ការងារដល់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (6-6)

សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី នឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី 16 ខែកក្កដា (ថ្ងៃអង្គារ) ពីម៉ោង 9:00 ដល់ 12:30 នៅជាន់ទី 6 អាស័យដ្ឋានលេខ 101 វិថីម៉ុងចែវ សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងកញ្ញា ចាំង ទូរស័ព្ទលេ 23085231 ចុចផ្លាស់លេខ 703 និង កញ្ញា យ៉ាំង ចុចផ្លាស់លេខ 712។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-28