ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ទីក្រុងតៃប៉ិតំបន់ខាងជើងចំពោះប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីសិក្សានៅផ្ទះតាមបណ្តាញអ៉ីនធឺណេត 7/22 សៀវភៅរូបភាពមូលដ្ឋានការថែទាំ! (7-3)


ចូរយើងប្រើការស្រមើលស្រម៉ៃរបស់អ្នក តាមរយៈសៀវភៅរូបភាពទាំងអស់គ្នា ហើយចូលអ្នកប្រើភត្រា សង្កេតមើលនិងនៅក្នុងជីវិតអ្នកនៃស្នូលសំឡេង ! 
ពេលវេលា: 07/22 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) 10: 00-11: 00
ទូរស័ព្ទលេខ: 2504-0399 # 32   បុក្គលិតបំរើការសង្គម កញ្ញា ចាំង
(សកម្មភាពត្រូវបានអនុវត្តតាមទម្រង់ Microsoft Teams តំណភ្ជាប់វគ្គសិក្សា នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅ ចុះឈ្មោះ និងកត់សំគាល់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងជើង (ចុងសាន  ស៊ឺកលីង  ប៉ិថោវ ) នៃសកម្មភាពនេះនឹងទទួលឈ្មោះសិស្សអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីជាមុនគេ! )

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-07-20