ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងពលករចំណាតស្រុក គម្រោងបង្កើតភាសាភូមិកំណើតជាសៀវភៅរូបភាពនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 (4-18)

ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 112 ថ្នាក់មួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅតំបន់តៃប៉ិនិងតៃប៉ីថ្មី តំបន់ ថោវយាន និងតំបន់ ស៉ីងជូរ ហើយថ្នាក់នីមួយៗនឹងចុះឈ្មោះសិស្សចំនួន 20 នាក់ ហើយម៉ោងសិក្សាសរុបនឹងមានរយៈពេល 30 ម៉ោង ហើយ 12 ស្នាដៃរបស់សិស្សនឹងត្រូវបាន ចាប់ឆ្នោតហើយជ្រើសរើស និងផ្តល់រង្វាន់។

សម្រាប់ព័ត៌មានវគ្គសិក្សា និងខិត្តប័ណ្ណ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័របណ្ណាល័យ (https://reurl.cc/MR9QxX)និងទំព័រចុះឈ្មោះ(https://reurl.cc/klqEyx)។


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-03