ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

រីករាយជាមួយហ្គេមថ្មីពីមុនដែលមិនធ្លាប់មាន~ក្រុមហ្គេមក្តារលើតុនៃកូនរបស់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (3-13)

រយៈពេលនៃវគ្គសិក្សា៖ 4/27 (ថ្ងៃសៅរ៍) ~ 7/6 (ថ្ងៃសៅរ៍) រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 14:30 ដល់ម៉ោង 17:00

ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ លេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌ 1 ផ្លូវ ទីហ័កសង្កាត់តាថុង 


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-29