ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យដឹកជញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ- ការជិះកង់នៃវប្បធម៌ថ្មី(10-7)

ដើម្បីជំរុញគំនិតនៃការប្រើប្រាស់លើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវ ការិយាល័យដឹកជញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិបានផលិត និងផ្សព្វផ្សាយគំនូរឌីជីថល "វប្បធម៌ជិះកង់ថ្មី" ដើម្បីលើកកម្ពស់គំនិតនៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ និងកែលម្អបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើង។

https://reurl.cc/gaRz3p

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-10-24