ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ប្រើម្ហូបអាហារមកនិទានរឿង - សកម្មភាពចែករំលែកពហុវប្បធម៌នៃសមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ (6-7)

អញ្ជើញអ្នកមកចែករំលែកមុខម្ហូបបរទេស
ស្វែងយល់អំពីពហុវប្បធម៌តាមរយៈម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និង វៀតណាម
កាលបរិច្ឆេទ៖ 2022.7.9 (ថ្ងៃសៅរ៍)
ទីកន្លែង៖ សាលប្រជុំនៅជាន់ទី 4 នៃសាលសមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ 
ចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រ៖ https://reurl.cc/0pG94o
វគ្គពេលព្រឹក៖ ការចែករំលែកវប្បធម៌ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា + ម្ហូបអាហារ DIY
វគ្គរសៀល៖ ការចែករំលែកវប្បធម៌ប្រទេសវៀតណាម + ម្ហូបអាហារ DIY
លេខទូរស័ព្ទ៖ 2504-8088 ចុចផ្លាស់លេខ 23
ចំពោះ៖ អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍លើមុខម្ហូប និង ក្រុមគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ 2-3 នាក់ ក្នុងក្រុមនីមួយៗ
ទទួលចំពោះអាយុ៖ ប្រសិនបើកុមារមានអាយុយ៉ាងតិច 6 ឆ្នាំ សូមអមដំណើរជាមួយមនុស្សធំដើម្បីចូលរួមជាមួយគ្នា

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-20