ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិផែនការបង្កាន់ដៃចែកតេស្តកូវិដរហ័សផ្តល់ជូនសាធារណៈជន (6-4)

រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិបានចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះ (8) ផែនការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារពិនិត្យតេស្តរហ័សក្នុងគ្រួសារដោយឥតគិតថ្លៃ នឹងត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ដល់ថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា។ បានចែកចាយ តេស្តកូវិដពិនិត្យរហ័សក្នុងគ្រួសារ ដែលផ្តល់ថវិកាសាធារណៈដល់មន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន 19 (មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់តៃតា  មន្ទីរពេទ្យតៃប៉ិឡុងចុង  មន្ទីរពេទ្យសានជីងចុង មន្ទីរពេទ្យសានជីងចុង សាខាសុងសាន  មន្ទីរពេទ្យវ័នហ្វាន  មន្ទីរពេទ្យម៉ាចេវ  មន្ទីរពេទ្យស៊ីងគ័ង  មន្ទីរពេទ្យតៃប៉ិសាខាសាកលវិទ្យាល័យ  មន្ទីរពេទ្យគ័រថាយចុងហឺរ  មន្ទីរពេទ្យចឹនស៊ីង  មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពេទ្យតៃប៉ិឆាងកឹន  មន្ទីរ តៃអាន  មន្ទីរពេទ្យស៊ីយាន  មន្ទីរពេទ្យប៉រិន  មន្ទីរពេទ្យក្រុងតៃប៉ិលានហឺរសាខារិនអាយ  សាខាពេទ្យចុងសែវ  សាខាពេទ្យយ៉ាំងម៉ីង  សាខាពេទ្យចុងស៊ីង  សាខាពេទ្យហឺរភីងមើលថែស្ត្រី និងកុមារ) និងគ្លីនិកដែលបានកំណត់មានចំនួន 312 កន្លែង ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយគ្រូពេទ្យសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគ្លីនិកនៃការព្យាបាលជំងឺរ COVID-19 ឬ ប្រវត្តិសាវដ្តាធ្វើដំណើរ ប្រវត្តិសាវដ្តាជាក្រុម ប្រវត្តិដើមទងនៃការទំនាក់ទំនង ឬប្រវត្តិនៅទីកន្លែងមុខរបររកស៊ីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមនុស្សផ្សេងទៀត ដែលបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ដោយមិនគិតពីការចុះបញ្ជីគ្រួសារ និងសញ្ជាតិ អាចចេញបានដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ ឬពិគ្រោះយោបល់។ នៅពេលទទួល អ្នកអាចស្កេន QRcode ភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីទីក្រុងតៃប៉ិ ( សូមទាញយក កម្មវិធីភ្ជាប់ទីក្រុងតៃប៉ិ ជាមុន) ដោយសន្សំសំចៃពេលវេលានៃការបំពេញព័ត៌មាន។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-13