ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ សេចក្តីប្រកាសកែតម្រូវ "ការិយាល័យសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៃកម្មវិធីជំនួយសង្គមនៅមុនពេលចុះឈ្មោះ" បទប្បញ្ញត្តិលេខ ៤ បានកំណត់(6-3)

ការិយាល័យកិច្ចការសង្គមក្រុងតៃប៉ិបានកែសំរួលបទប្បញ្ញត្តិនៃចំណុចទី ៤ នៃផែនការ។ អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្រប អាចដាក់ពាក្យទៅការិយាល័យកិច្ចការសង្គមស្នើសុំបាន។

 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-06-25