ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2023 "សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារលើកទី៣ សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "ផែនការលើកកម្ពស់សេវាកម្មស្វែងរកការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (4-17)

ចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ឧសភា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 9:00 ដល់ម៉ោង 12: 30 នាទី (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ការិយាល័យសេវាកម្មស្វែងរកការងារ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីស្វែងរកការងារសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅក្នុងថ្នាក់ស្វែងរកការងារ ( លេខ 101 ជាន់ទី 6 វិថីម៉ុងចែវ សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ)។ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទង៖ គេហទំព័របន្ថែមអំពីស្វែងរកការងារ តៃប៉ិ ឬទូរស័ព្ទទៅ៖ 23085231 ចុចផ្លាស់លឹខ703  កញ្ញាចាំង ឬ 712 កញ្ញា យ៉ាំង ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-02