ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ចុងសាន-ថ្នាក់លាបពណ៌ស្បែកចម្រុះពណ៌ និងភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញ (6-3)

7/26 (ថ្ងៃសុក្រ) 09:00 ~ 16:30

លេខ 367 ជាន់ទី 10 ផ្លូវ ស៊ុងចែង សង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ

https://iwnet.civil.taipei/Newimmigrants/


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-26