ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ បានរួបរួមគ្នារៀបចំបើកវគ្គ "ថ្នាក់បង្រៀនផ្នែកការងារអ្នករត់តុ-ថ្នាក់ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដំណឹងប្រកាសជាប់ឈ្មោះជាបុគ្គលិកថ្មី!!! (6-8)

បញ្ជីប្រកាសជាប់ឈ្មោះចំនួន(៣០នាក់)
លេខរាង  ឈ្មោះត្រកូល  លំនៅឋាន  លេខទូរសព្ទដៃ 3 ខ្ទង់ខាងក្រោយ
1   វ័ង○     ទីក្រុងតៃប៉ិ 839
2   ហ៊ុង○ម៉ី   ទីក្រុងថ្មី  163
3   ស៊ែវ○ហ្វាង  ទីក្រុងថ្មី 935
4   ឆិន○ជិន    ទីក្រុងថ្មី 935
5   ចូវ○ហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ 706
6   ឡវ○ហុង ទីក្រុងតៃប៉ិ 311
7   លាវ○អឺក ទីក្រុងតៃប៉ិ 684
8   គ័រ○អ៊ីង ទីក្រុងថ្មី 212
9 យាន○ម៉ាន់ ទីក្រុងតៃប៉ិ 982
10   លែវ○   ទីក្រុងតៃប៉ិ 188
11 លាវ○យៀន ទីក្រុងតៃប៉ិ 368
12   អ៊ូ○យាន ទីក្រុងតៃប៉ិ 582
13   ហ័ង○   ទីក្រុងថ្មី 583
14   លាវ○ឆឺរ    ទីក្រុងតៃប៉ិ 969
15   ទីង○   ទីក្រុងតៃប៉ិ 288
16   លាវ○លូក ទីក្រុងតៃប៉ិ 111
17   ឆីង○   ទីក្រុងតៃប៉ិ 409
18   ហ៊ូ○យាន ទីក្រុងថ្មី 418
19   លី○យាន ទីក្រុងតៃប៉ិ 113
20   លែវ○ម៉ី ទីក្រុងតៃប៉ិ 813
21   ចាំង○ភីង ទីក្រុងតៃប៉ិ 236
22   គ័ន○អឺ ទីក្រុងតៃប៉ិ 893
23   លូ○ស្យុង ទីក្រុងតៃប៉ិ 628
24   ឡវ○ជិន ទីក្រុងតៃប៉ិ 308
25   ឈិន○លីង ទីក្រុងថ្មី 653
26   លាវ○ជីវ ទីក្រុងតៃប៉ិ 766
27   ហ័ង○លាន ទីក្រុងតៃប៉ិ 192
28     ឈី○ហ្វិន ទីក្រុងតៃប៉ិ 850
29   ឈិន○   ទីក្រុងតៃប៉ិ 193
30   ហ័ង○ឡាន់  ទីក្រុងតៃប៉ិ 168

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-24