ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សិក្ខាសាលាថ្នាក់បង្វឹកហាត់ភាពស្និទ្ធស្នាល - វគ្គសិក្សាបង្រៀនចំណេះដឹងក្នុងក្រុមគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ (5-1)

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងការអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ នៅថ្ងៃទី 28 ឧសភា 「សិក្ខាសាលាថ្នាក់បង្វឹកហាត់ភាពស្និទ្ធស្នាល - វគ្គសិក្សាបង្រៀនចំណេះដឹងក្នុងក្រុមគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍」ជួយពង្រឹងចំណងដៃគូឱ្យចូលរោងការក្នុងចំណេះដឹងឲ្យយល់ច្បាស់លាស់ក្នុងចាប់ដៃគូរនិងគ្នានាថកងៃអនាគតយូរអង្វែង!  ស្វែងយល់ពីរបៀបស្តាប់ ទំនាក់ទំនង និងគ្រប់គ្រងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក។ សូមចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត ( https://reurl.cc/klAv9K ) ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-09