ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់តាអាន - ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់កុំព្យូទ័រសម្រាប់បងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី (5-5)

ការិយាល័យសង្កាត់តាអាននៃទីក្រុងតៃប៉ិ នឹងរៀបចំ "ថ្នាក់កុំព្យូទ័រកម្រិតខ្ពស់" សម្រាប់បងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង https://dado.gov.taipei/ new immigrant information area ឬ ទូរស័ព្ទទៅលេខ (02) 2351-1711 ចុចផ្លាស់លេខបន្ថែម 8903 ដោយកញ្ញា ចែង ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-15