ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​សេចក្តីជូនដំណឹង: សមាគមសង្កាត់វ័នហ័រនិងសង្កាត់ស៊ឹកលីងនៃប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី បានប្រកាសចាប់ពី 7/13 បានបើកបន្តការសេវាកម្មខ្សែរពិគ្រោះយោបល់និងការបកប្រែតាមទូរស័ព្ទវិញហើយ (7-2)

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសដោយមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាលក្រុងនៃជំងឺការរីករាលដាល ដោយពាក្យបញ្ជាដែលកម្រិតទីបីនៃការជូនដំណឹងការរីករាលដាលជាតិ ត្រូវបានពន្យាពេលទៅ 7/26 និង 7/13 សេវានៃប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានលៃតម្រូវសាលានេះមានដូចខាងក្រោម:
1.សង្កាត់វ័នហ័រនិងសង្កាត់ស៊ឹកលីងនៃប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានបិទនិងម៉ោងធ្វើការនឹងត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីកម្រិតទីបីនៃការជូនដំណឹងវេលាថ្មីមួយទៀតនឹងត្រូវបានដកចេញ។
2.ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីសេវាពិគ្រោះយោបល់និងបកប្រែតាមទូរស័ព្ទ នឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរចម្ងល់ណាមួយ អំពីប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី សូមតេទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ។
លេខទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែសំរាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅសង្កាត់ស៊ឹកលីងៈ (02)2883-7750
លេខទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែសំរាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅសង្កាត់វ័នហ័រៈ (02)2370-1046

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-07-15