ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក ក្នុងឆ្នាំ 2023 ថ្នាក់បទពិសោធន៍ផ្តល់ពន្ទុកពេជ្រមាសដល់បងប្អូនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (4-19)

ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក នៃទីក្រុងតៃប៉ិ នឹងរៀបចំ "ថ្នាក់បទពិសោធន៍ផ្តល់ពន្ទុកពេជ្រមាសដល់បងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី" ក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 11 និងថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ចាប់ពីម៉ោង 1:30 ដល់ 4:30 រសៀល ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រុងតៃប៉ិ។ ការិយាល័យកម្ចីអចលនទ្រព្យចល័ត ជាន់ទី 13 មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាល សង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក ការចុះឈ្មោះអនឡាញចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង 1:30 រសៀល ថ្ងៃទី 26 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ។ មានទទួលមនុស្ស 20 នាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយ រីកឯ 5 នាក់ទៀត កំពុងត្រូវបានកក់ទុករងចាំ។  រហូតដល់កូតាពេញ សូមចុចលើគេហទំព័រចុះឈ្មោះ — https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/241 ព័ត៌មានលម្អិតជាឯកសារភ្ជាប់ ឬហៅទូរសព្ទ មកលេខ ៖27239777  ចុចផ្លាស់លេខ  604  សាកសួរមក(កញ្ញា តាយ) ។


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-03