ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅស្រុកខាងកើតក្រុងតៃប៉ិ2020.3/28-6/6បានចាប់ផ្តើមនៅ “ ផឹកតែពេលល្ងាចនៃការចងចាំ” ប្រើតែស្រអែមដ៏ឆ្ងាញ់និង ដើម្បីផ្គូរផ្គងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ហើយនឹងស្គាល់ពីខ្លួនឯងរវាងខុសពីគ្នា។(3-10)

ពេលវេលា៖2020.3/28、4/11、4/25、5/9、5/23、6/6,សប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ 14:00-16:30
ទីតាំង៖មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីស្រុកខាងកើតក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 19 ចក្រផ្លូវលេខ 83 ផ្លូវ 189 ខ័ណ្ឌទី ៣ ផ្លូវខាងលីង សង្កាត់ណីហ៊ូរ)
ទូរសព័្ទ៖(02)2631-7059#13

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2020-03-23