ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ក្លឹបសាលអគារប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី នៃសង្កាត់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៉ឺកលីងបានពន្យារពេលបិទខ្ទប់ក្រុងមានកម្រិតទី ៣ (6-5)

1.ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់មជ្ឍមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងរោគរាតត្បាតកណ្តាលអំពីការពង្រីកកម្រិតប្រកាសអាសន្នកម្រិតទី ៣ សាលប្រជុំប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី សង្កាត់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៉ឺកលីង នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នលើកទី ៣ ត្រូវបានលើកហើយបន្ទាប់មកសេចក្តីប្រកាសមួយទៀត នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកាសនៅពេលផ្សេងមួយទៀតទើបបើកដំណើរការណ៍។

2.ក្លឹបសាលអគារប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៉ឺកលីង នៃសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់បកប្រែក៏ត្រូវបានផ្អាកបិទនៅក្នុងពេលតែមួយគ្នាផងដែរ។ 

អធ្យាស្រ័យក្នុងការកំហុកស្គងអ្វីមួយ សូមកុំប្រកាន់អភ័យទោសផង !

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-06-28