ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អង្គការមូលនិធិអ៉ីកទាន-"SCRATCH. មកលេងកម្សាន្តជាមួយគ្នា"(9-6)

អង្គការមូលនិធិអ៉ីកទានបានបើកវគ្គសិក្សាថ្មីនៃការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្តព័ត៌មានដល់ក្មេងជំនាន់ទីពីរ

ជួលគ្រូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលដល់កូនៗក្មេងជំនាន់ទីពីរថ្មីក្នុងការរៀនសូត្រ 「Scratch」 ផ្នែកទ្រឹស្តីថ្នាក់បឋម

បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត ការគិតថ្មី.  និងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់កុមារក្មេងជំនាន់ទីពីរថ្មី


◈ចំពោះការជ្រើសរើសសិស្ស៖ សិស្សជំនាន់ទី២ចាប់ពីថ្នាក់ទី៤ដល់ថ្នាក់ទី៦នៃសាលាបឋមសិក្សា

◈ម៉ោងសិក្សា៖ 10/15 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ដល់ 11/19 (ថ្ងៃអាទិត្យ) រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ដល់ 16:30

◈ ទីតាំងថ្នាក់៖ បន្ទប់ជាន់ទី 3 សមាគមអ្នកចំណូលថ្មី ទីក្រុងតៃប៉ិតំបន់វ័នហ័រ (លេខ 171 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវ ឆាងសារ សង្កាត់វ័នហ័រ)

◈ លេខទូរសព្ទចុះឈ្មោះ៖ (02)2230-0339 បុក្គលិតសង្គមកិច្ចលោក គង់


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-13