ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការប្រារព្ធឡើងទិវាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកម្តាយ~ដ៏ធំធេងនៃទឹកចិត្តម្តាយ (4-15)

កម្មពិធីទិវាមាតានៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតៃប៉ិ

  •  ពេលវេលា៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី13   ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023  ចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីរសៀល ម៉ោង 5 ល្ងាច
  •  ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុង តៃប៉ិ (លេខ 21ជាន់ទី 7  ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវទីហ័ក សង្កាត់តាថុង ទីក្រុងតៃប៉ិ)
  •  ចំពោះអ្នកអាចចូលរួមក្នុងកម្មពិធីនេះបាន៖ គឺត្រូវមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំណូលស្រុកថ្មី និងគ្រួសារធម្មតា ឪពុកម្តាយដែលមានកូនក្មេងអាចចូលរួម។
  •   ការប្រឹក្សាអំពីការចុះឈ្មោះ៖ សូមចុចក្នុងការចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត ( https://forms.gle/mte2gtb8eVEmB6Xt9 ) ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះឈ្មោះមនុស្សចំនួន 30 នាក់ រហូតដល់កូតាពេញលិញ។
  • សូមទូរស័ព្ទសាកសួរតាមលេខ៖ :(02)2558-0133 ចុចផ្លាស់លេខ 14 កញ្ញា លាវ ឬ លេខ 17 កញ្ញា ឈាវ បុគ្កលិតកិច្ចការក្នុងសង្គម

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-04-27