ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សាលាមហារវិទ្យាល័យ e តាតៃប៉ិនៃថ្នាក់សិក្សា - នៅពេលដែលពងទាកូនជួបនឹងតៅហ៊ូស្អុយ - វប្បធម៌តៃវ៉ាន់និងវៀតណាម(1-2)

「វីដេអូផ្សព្វផ្សាយអក្សរចិន」
 
https://www.youtube.com/watch?v=zTRwzN3nTiw
 
「វីដេអូផ្សព្វផ្សាយអក្សរវៀតណាម」
 
https://www.youtube.com/watch?v=bgB8uTeQMF4
 

Publish Date

2020-01-14