ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ចុងសាន - ច្នៃប្រឌិតវត្ថុតូចៗ និងថ្នាក់សិប្បកម្មស្បែក (6-2)

វគ្គសិក្សា "ថ្នាក់សិប្បកម្មស្បែកប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត" ក្នុងឆ្នាំ 2024  របស់ការិយាល័យសង្កាត់ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីចាប់ផ្តើមទទួលការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនានេះហើយ! វគ្គសិក្សាគ្រោងនឹងប្រារព្ធឡើងនៅសាលប្រជុំមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសង្កាត់ចុងសាន ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដា  ក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមាតាបិតាកុមារផងដែរ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់យើង ឬទូរស័ព្ទទៅកញ្ញាវ័ាង តាមរយៈលេខ 25031369 ចុចផ្លាស់លេខ 591។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-06-26