ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ខុសពីនំអន្សម-ថៃផ្អែម និងតៃវ៉ាន់ប្រៃ" សកម្មភាពបទពិសោធន៍វប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍(5-8)

ពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍៖ ថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា (ថ្ងៃសៅរ៍) ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12:30 ព្រឹក

ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ និងបណ្តុះបណ្តាលស្ត្រី តំបន់ស៊ឹកលីង ទីក្រុងតាថុង ទីក្រុងតៃប៉ិ


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-05-16