ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖សាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៊ឹកលីង នឹងពន្យារពេលបិទទ្ធារមួយរយះសិនរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែ6មិថុនាឆ្នាំ110 (កាលបរិច្ឆេទបិទនឹងត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមស្ថានភាពរាតត្បាត)(6-2)

 

  1. ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់មជ្ឍមណ្ឌលទប់ស្កាត់នឹងជំងឺរោគរាតត្បាតនៃកណ្តាលក្រុងតៃប៉ិបានប្រកាសអាសន្នថា ជាកំរិតទី៣ត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី28ខែ6មិថុនាឆ្នាំ110សាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រនិងស៊ឹកលីងក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែរ  ផ្អាករហូតដល់កំរិតកំណត់ប្រកាសអាសន្នលើកទី៣ត្រូវបានលើកហើយម៉ោងបើកវិញនឹងត្រូវបានប្រកាសពេលវេលាដោយឡែកទៀត។
  2. សេវាកម្មបកប្រែនិងប្រឹក្សាយោបល់របស់សាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៊ឹកលីងត្រូវបានផ្អាកដំណាលការណ៍មួយរយះសិន។
  3. សូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលមួយនេះ!

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-06-08