ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីន - សិក្ខាសាលានិរន្តរភាព និងកម្លាំងដល់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (3-11)

ម៉ោងសិក្សា៖ 4/30 និង 5/2 13:30-16:30

ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ បន្ទប់សង្ខេប ជាន់ទី៨ ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីន ទីក្រុងតៃប៉ិ

ការចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សា៖ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2024-03-25