ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃបិទសាលចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីង និង តំបន់វ័នហ័រ បានប្រកាសបិននៅក្នុងឆ្នាំ 2022 (1-1)

សាលចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីង និង តំបន់វ័នហ័រ ប្រកាសបិទនៅខែថ្ងៃឆ្នាំ 2021 នេះទៅ ៖ 
1 ខែមករា:1/1、1/2、1/3、1/10、1/17、1/24、1/29、1/30、1/31
កក់ចំណាំ៖ សាលវ័នហ័របានបិទ និងផ្អាកបំរើសេវាមក្មដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយករណីការកោះហៅឡើងវិញសមាជិកក្នុងតំបន់
 2/1、2/2、2/3、2/4、2/5、2/6、2/7、2/14、2/21、2/26、2/27、2/28
កក់ចំណាំ ៖  សាលអគារចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីងនិងសហការជាមួយអគារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការជួសជុលប្រចាំឆ្នាំឡើងវិញ 2/1~2/28 ត្រូវបិទផ្អាកឲ្យពិភពខាងក្រៅខ្ចីឬប្រើប្រាស់ រីកឯសេវាប្រឹក្សាយោបល់បកប្រែតាមទូរស័ព្ទដូចធម្មតា។
3 មិនា:3/7、3/14、3/21、3/28
4 មេសា:4/2、4/3、4/4、4/5、4/11、4/18、4/25
5 ឧសភា:5/2、5/9、5/16、5/23、5/30
6 កក្កដា:6/3、6/4、6/5、6/6、6/13、6/20、6/27
7 មិថុនា:7/4、7/11、7/18、7/25
8 សីហា:8/1、8/8、8/15、8/22、8/29
9 កញ្ញា:9/5、9/9、9/10、9/11、9/12、9/19、9/26
10 តុលា:10/3、10/8、10/9、10/10、10/17、10/24、10/31
11 វិច្ឆឹកា:11/7、11/14、11/21、11/28
12 ធ្នូ:12/5、12/12、12/19、12/26、12/31

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-01-07