ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ថៃ" គឺខុសគ្នា - ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ប្រទេសថៃ

1. វីដេអូអក្សររត់ពីក្រោមជាអក្សរភាសាចិន
2. វីដេអូអក្សររត់ពីក្រោមជាអក្សរភាសាថៃ