ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៃពិភពចម្រុះ

  1. អក្សរសរសេររត់លើផ្ទាំងវីដេអូនៃភាសាម៉ាឡេស៊ី 
  2. អក្សរសរសេររត់លើផ្ទាំងវីដេអូនៃភាសាចិន