ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នៅពេលដែលពងទាកូនជួបនឹងតៅហ៊ូស្អុយ - វប្បធម៌តៃវ៉ាន់និងវៀតណាម

  1. វីដេអូផ្សព្វផ្សាយអក្សរវៀតណាម
  2. វីដេអូផ្សព្វផ្សាយអក្សរចិន