ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

(តារាងនិតិវិធីក្នុងការស្នើរសុំចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានចូលសញ្ជាត់តៃវ៉ាន់សម្រាប់ជនបរទេសដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនជាតិតៃវ៉ាន់)ដែលបោះពុម្ពជា៩ភាសាផ្សេងគ្នាដែលរួមមាន ជាភាសាចិន ជាភាសាអង់គ្លេស ជាភាសាជប៉ុន ជាភាសាកូរ៉េ ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

(តារាងនិតិវិធីក្នុងការស្នើរសុំចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋានចូលសញ្ជាត់តៃវ៉ាន់សម្រាប់ជនបរទេសដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនជាតិតៃវ៉ាន់)ដែលបោះពុម្ពជា៩ភាសាផ្សេងគ្នាដែលរួមមាន ជាភាសាចិន ជាភាសាអង់គ្លេស ជាភាសាជប៉ុន ជាភាសាកូរ៉េ ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ជាភាសាវៀតណាម ជាភាសាភូមា ជាភាសាខ្មែរ និងជាភាសាថៃ។សូមអាននូវរាល់ការបោះពុម្ពជាភាសានីមួយៗ