ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ភោជនីយដ្ឋាន ឆៀនលីជឺអ័វ 千里之外桂林米粉

លក្ខណៈពិសេស:ម្ហូបគ័ងស៊ីគុយលីង
អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ២៤ ច្រកលេខ១១៥ តំណាក់ផ្លូវទី២ ផ្លូវមីងសិនតុង
ទូរស័ព្ទ:(02)2536-1822
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:10:30–19:00
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2014
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ: ប្រទេសចិនដីគោក

ភោជនីយដ្ឋាន ឆៀនលីជឺអ័វ