ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ហាងលក់ម្ហូបចិនវៀតណាម កូនចុងភៅ 小樹台越餐館

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 139 ផ្លូវណ្នុងអាន
ទូរស័ព្ទ:(02)2585-5269
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:30-21:30, ឈប់ថ្ងៃសុក្រ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2015
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:វៀតណាម

ហាងលក់ម្ហូបចិនវៀតណាម កូនចុងភៅ