ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស៊ីងហ៊ុង ហាងលក់នំចៀនខ្ទះ 新紅鍋貼店

អាស្រ័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ 59 ផ្លូវថៀនយាំង
ទូរស័ព្ទ:(02)2585-7853
ពេលវេលាចាប់ផ្តើម:11:00-21:00, ឈប់ថ្ងៃសុក្រ
ការបង្កើតបណ្តាក់ឆ្នាំ:2010
មេការប្រចាំសញ្ញាតិ:ចិនប៉េកាំង

ស៊ីងហ៊ុង ហាងលក់នំចៀនខ្ទះ