ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបិទវិស្សមកាលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរបស់សាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (1-5)

 អគារសាលចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និង តំបន់ស៉ឹកលីង នឹងត្រូវបិទជាសាធារណៈ និងចំពោះអ្នកខ្ចីទីធ្លារកន្លែង ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមករា ឆ្នាំ 2023  សូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលណាមួយ  សូមអរគុណទុកជាមុន។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-01-25