ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ- ដំណើរទស្សនកិច្ចសហគ្រាសនិវាសនជនថ្មីលើកទី 2 ក្នុងឆ្នាំ 2023 (9-5)

✅ ម៉ោងប្រមូលផ្ដុំ៖ 9/22 (ថ្ងៃសុក្រ) 8:50

✅ ទីតាំងប្រជុំ៖ អគារម៉ុងចែវ101ជាន់ទី 1  (ផ្ទះលេខ 101 មហាវិថីម៉ុងចែវ)

✅ ពេលវេលាទស្សនា៖ 9:00 ដល់ 17:00

✅ ទីតាំងទស្សនា៖ សណ្ឋាគារតៃវ៉ាន់ W និងសណ្ឋាគារអ៉ីងទីរកឺ

✅ ទូរស័ព្ទលេខ: (02)23085321 កញ្ញា ចាំង 703 កញ្ញា យ៉ាំង 712


តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៅកាន់សណ្ឋាគារល្បីៗចំនួន២ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ

 អនុញ្ញាតឱ្យជនចំណូលស្រុកថ្មីយល់ពីប្រវត្តិការងារ និងខ្លឹមសារការងារជាក់ស្តែងនៃឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងកន្លែងស្នាក់នៅ

 ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទីផ្សារការងារកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-11