ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

វគ្គអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ--

វគ្គអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
無標題文件

成人基本教育教材1

成人基本教育教材2

成人基本教育教材3

成人基本教育教材4

មេរៀនទីមួយ

ផ្នែកភាសាចិន

មេរៀនទីពីរ

ផ្នែកភាសាចិន

បី

ផ្នែកភាសាចិន

បួន

ផ្នែកភាសាចិន

成人基本教育教材5

成人基本教育教材6

成人基本教育教材7

成人基本教育教材8

ប្រាំ

ផ្នែកភាសាចិន

ប្រាំមួយ

ផ្នែកភាសាចិន

ប្រាំពីរ

ផ្នែកភាសាចិន

ប្រាំបី

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

成人基本教育教材9

成人基本教育教材10

成人基本教育教材11

成人基本教育教材12

ប្រាំបួន

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

ដប់

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

ដប់មួយ

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

ដប់ពីរ

ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស

成人基本教育教材13

成人基本教育教材14

成人基本教育教材15

成人基本教育教材16

ដប់បី

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

ដប់បួន

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

ដប់ប្រាំ

ផ្នែកគណិតវិទ្យា

ដប់ប្រាំមួយ

ផ្នែកគណិតវិទ្យា