ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជំនាន់ថ្មីនៃសន្និសីទកាសែតវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រកម្មវិធីវគ្គសិក្សា

ជំនាន់ថ្មីនៃសន្និសីទកាសែតវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រកម្មវិធីវគ្គសិក្សា

ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិនៃកិច្ចការស៊ីវិលបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅថ្ងៃទី 23 ខែ 5 (ឧសភា) ឆ្នាំ 2016 ដើម្បីរៀបចំផ្តល់ជូនអ្នករស់នៅទីពីរនៃក្មេងជំនាន់ថ្មីរបស់ក្រុមគ្រួសារអន្តោប្រវេសនន៍ ដែលជួបប្រទះការអប់រំកម្មវិធីសិក្សាក្នុងផ្នែកកុំព្យូទ័រសន្និសីទចុះកិច្ចប្រជំកាសែត។ ការសហការនេះគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់និង Microsoft អង្គការអ៊ីកទៀនមូលនិធិ។ ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានផ្តល់ជូន 32 កុំព្យូទ័រ កម្មវិធីនិងគ្រូបង្រៀនសាលប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីផ្តល់នូវថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រ មូលនិធិជួយចុះឈ្មោះចូលរៀននៅអង្គការអ៊ីកទៀនមូលនិធិ។ លោកស៊ីម៉ូនបានអញ្ជើញនិស្សិតសាលាបឋមរស់នៅបទពិសោធន៍ "ផ្នែកទន់កម្មវិធី sway" រៀនបទបង្ហាញអន្តរកម្ម នោងបង្ហាញលទ្ធផលផលិតកម្ម។

ព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គងទទួល

剪綵儀式宣布三方合作計畫正式啟動

記者會公布課程相關資訊,即日起開放報名

ការចាប់ផ្តើមផែនការកាត់ខ្សែបូរ

ការបើកចំហរប្រកាសពីការចុះឈ្មោះ

市府代表民政局許副局長致詞

記者會公布課程相關資訊

នាយករងលោក ស៊ីហ្វូវ កិច្ចការស៊ីវិលនៃការបញ្ចេញមតិ

ដំណឹងជាសាធារណៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

台灣微軟教學人員教學生操作SWAY軟體

課程體驗活動大合照

ណែនាំនិស្សិតប្រតិបត្ដិឥទ្ធិពលផ្នែកទន់កម្មវិធី sway

សកម្មភាពបទពិសោធន៍