ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទីក្រុងតៃប៉ិឆ្នាំ 2015 នៃព្រឹត្ដិការណ៍ពហុវប្បធម៌នានា / ការប្រលងអានបិតុភាពរវាងអាណាព្យាបាលនិងកុមារ


● តំន់សឹកលីង / ចាំងជឺរហាវ ចាំងជឹកភីង ឈិនយ៉ាំង-វប្បធម៍ម្ហូបអាហារផ្សេងគ្នាដ៏ពិសេស
●តំបន់តាទុង /ល័នសឹកហ្វាងហ័រ-រឿងនិទាមុនចូលគេងរបស់ម្តាយ
●តំបន់តាអាន /រឿងពីមុន លោក-រឿងប្រវត្តិគ្រួសារនៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី
●នៅតំបន់ជុងស៊ាន / Lin meng na、Liu Huasheng -
ទិវាបុណ្យជាតិនៃឥណ្ឌូនេស៊ី
●តំបន់ណីហូរ / Li Yinghee- បទពិសោធនៃម្ហូបដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំ
● តំបន់វិនស៊ាន / លៀវឆ័នសិន អានស៊ីលីង - អានការប្រព្រឹត្ដអត្ថបទ
●តំបន់ប៉ិថោវ - ប៉ិថោវ‧ គឺផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
●តំបន់ស៊ុងស៊ាន/វ័ងជៀនស៊ី វ័ងស៊ីលីង - ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់
●តំបន់ស៊ីងអ៊ីក/ជោវហ៊ុងសែវ - ប៉ូលិសកោះតៃវ៉ាន់នៃមនុស្សមានធម៌មេតា
●តំបន់ណានកាំង/លៀវជឺអ៊ីក - ទឹកដីដ៏សែនឆ្ងាយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
●តំបន់វ័នហ័រ/គ័នសេរឈីង : តៃវ៉ាន់ - គឺភូមិកំណើតថ្មីរបស់យើង