ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္အဆိုၿပ ုခ်က္ အစည္းအေဝးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္အဆိုၿပ ုခ်က္ အစည္းအေဝးပါဝင္ ေဆာင္ရြက္

ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနမွ ၂၀၁၆ခု ၇လ ၂၂ရက္တြင္က်င္းပသည္႔ ေရႊ႕ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္ အဆိုၿပ ုခ်က္ အစည္းအေဝးပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။ၿမိ္ ု႔ၿပေရးရာဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ လူမႈေရး ဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဌာနနွင္႔ က်န္းမာေရးဌာနတို႔မွ အလွည္႔က် ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင္႔ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ေဝ႔ရံွု႔က်ိန္း ဆရာမွ အဆိုၿပ ု ခ်က္ အစီအစဥ္၊ ေရးသားနည္းလမ္းနွင္႔ ၿဖစ္နုိင္ေသာေပါင္းစည္းမႈအစီအစဥ္မ်ားကို နားလည္ ရန္ ဦးေဆာင္လမ္းၿပခဲ႔သည္။

ေရႊ႔ေၿပာင္းနိင္ငံသားမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတဆင္႔ အဆိုၿပ ုလႊာ၅ခုအနက္ မဲစနစ္ၿဖင္႔ အဆိုၿပ ု ခ်က္ ၃ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။「ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူတူေနတဲ႔အခါ~ေဒသတြင္းေလ႔လာမႈ အစီအစဥ္」、「ဒုတိယမ်ိုးဆက္သစ္ ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္း」နွင္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား လုပ္ပိုင္ခြင္႔၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၊ အလုပ္အကိုင္ သရီးအင္ဝမ္း」

။လာမည္႔အလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ပိုအေသးစိတ္သည္႔ အဆိုၿပ ုခ်က္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း၊ အဆိုၿပ ု ခ်က္မွတဆင္႔ ဆန္းစစ္ၿခင္း၊ ခန္႔မွန္း ဘတ္ဂ်က္နွင္႔ စည္းေဝးၾကီးၾကပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားဝင္အစိုးရမူဝါဒၿဖစ္လာရန္နွင္႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ၿဖစ္သည္။

ေရးသားအဆိုၿပ ုခ်က္အစီအစဥ္နွင္႔ စိတ္ကူးစာအုပ္

提案

ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားဆက္စပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနိဒါန္း

措施

အဆိုၿပ ုခ်က္စိတ္ကူးေဆြးေႏြးၿခင္း

措施

အဆိုၿပ ုခ်က္ထုတ္ေဖာ္ၿခင္း

討論

討論

討論

အဆိုၿပ ုခ်က္ထုတ္ေဖာ္ၿခင္း

提案

提案

မဲေပးၿခင္း

投票

投票