ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

Đại hội đề xuất ngân sách có sự tham gia của cư dân mới thành phố Đài Bắc 

Đại hội đề xuất ngân sách có sự tham gia của cư dân mới thành phố Đài Bắc

Vào ngày 22/7/2016, Cục Dân chính đã tổ chức đại hội đề xuất ngân sách có sự tham gia của cư dân mới. Trong quá trình tiến hành đại hội, Cục Dân chính, Cục Giáo dục, Cục Xã hội, Cục Lao động và Cục Y tế lần lượt giới thiệu về chính sách và ngân sách dành cho người cư dân mới. Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Wei Xiuzhen, tìm hiểu qui trình, phương thức điền tài liệu và đệ trình những phương án có tính khả thi.

Thông qua thảo luận, cư dân mới đã nêu ra 5 đề án, sau khi bỏ phiếu lựa chọn 3 đề án: 「Khi chúng ta cùng bên nhau ~ Các chương trình học tập tại địa phương」, 「Kế hoạch giáo dục thế hệ thứ 2 của cư dân mới」, 「3 trong 1 - Bồi dưỡng khả năng, phát triển năng lực và cơ hội việc làm của người cư dân mới」. Giai đoạn tiếp theo là lập đề án chi tiết, thông qua xét duyệt, đánh giá ngân sách và hội nghị giám sát, những đề án này sẽ chính thức trở thành chính sách của chính phủ và được lập ngân sách thực hiện.

 

Lưu trình điền đề án và lên ý tưởng

提案

Giới thiệu những chính sách liên quan đến người cư dân mới

措施

Thảo luận những ý tưởng của đề án

措施

Phát biểu đề án

討論

討論

討論

Phát biểu đề án

提案

提案

Bỏ phiếu

投票

投票