ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

Bunga at Nakamit ng 「2016 Kursong Pagtatahi para sa mga Bagong Imigrante」ng Distrito ng Wanhua

Bunga at Nakamit ng 「2016 Kursong Pagtatahi para sa mga Bagong Imigrante」ng Distrito ng Wanhua

Upang matulungan ang mga bagong imigrante na magkaroon ng libangan at ipalaganap ang kulturang pagtatahi ng mga retasong tela, ang aktibidad na ito ay isinagawa Hulyo 13 hanggang Agosto 31 sa Wanhua New Immigrants’ Hall.

學員開心留影