ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ក្រុងតៃប៉ិ នៅឆ្នាំ2014 បានចាប់ផ្តើមបើកថ្នាក់រៀន បន្តិច ម្តងៗ សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន្ត ហើយ សូមអញ្ចើញប្រិយមិត្តជាជនអន្តោប្រវេសន្ត ចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីនេះ ។